Budapest, Pestszentimreis Sportkastély, MLTSZ területi verseny, 2019.03.31.